• 2 Coffee
 • Ginseng Coffee
 • Twin Coffee
 • Car Luckydraw

စူပါကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ား

winner programme picture see more>> Supercoffeemix_academy
title

ရန္ကုန္ျမိဳ႔

 • ၾကည့္ျမင္တုိင္ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၉)၊ ၾကိတ္တန္းလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကမ္းနားေစ်းကပ္လ်က္ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၁) ၅၃၄၂၃၃၊ ၀၉-၇၃၀ ၁၂၄၀၃။

 • အမွတ္(၃၉၂/ခ)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၀၃၁၃၁၉။

 • အမွတ္(၇၁)၊ေ႐ႊလိႈင္လမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၀၃၆၃၄။

 • အမွတ္(၉၀)၊ေ႐ႊလိႈင္လမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၄၀၆၃၁။

 • ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ညေစ်း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၇၉၀၇၁။

 • ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ညေစ်း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၇၈၃၇၁။

 • ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ညေစ်း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၀၅၅၅၃၄၊ ၀၉ ၇၃၀၄၇၇၀။

 • အမွတ္(၃၀)၊ ထီးတန္းလမ္းမ၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၁၈၇၆၁၆။

 • အမွတ္(၁၀)၊ ပန္းလိႈင္လမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၀၈၉၇၅။

 • အမွတ္(၁၇)၊မဏိေမခလာလမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၃၁၅၉၁။

 • ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ကမ္းနားေစ်း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၁၃၂၉၀၅။

 • အမွတ္(၁၁)၊ ထီးတန္းလမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၀၃၄၆၂။

 • အမွတ္(၁၀)၊ ကြမ္း႐ြဲတန္းလမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၈၇၂၉၁။

 • ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ကမ္းနားေစ်း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၁၃၉၉၅၆။

 • အမွတ္(၂၅)၊ မႀကီးႀကီးလမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၈၈၆၇၉။

 • ဗိုလ္သူရလမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၅၃၇၄၁၆။

 • ကမ္းနားေစ်း၊ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၅၀၀၀၀၆၃၈။

 • ကမ္းနားေစ်း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၀၃၉၂၆။

 • ကမ္းနားေစ်း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၂၁၀၄၆၀၃၈။

 • ကမ္းနားေစ်း၊ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၂၅၀၉၅။

 • ကမ္းနားေစ်း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၃၉၅၃၅။

 • ကမ္းနားေစ်း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၅၀၃၂၅၀ C/O-၂၀၂။

 • ကမ္းနားေစ်း၊ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၁၁၉၅၇၂။

 • အမွတ္(၂၆၅)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ၾကည္႕ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၅၂၇၄၁၀။

 • မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျဖန္႔ခ်ီေရး

  ႐ံု(င)၊ ၁၁-၁၄၊ သိမ္ျဖဴေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၇၉၉၆၁။

 • အမွတ္(၃) ေအဘီစီ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၄၉၁၃။

 • ႐ံု(ဂ)၊၁၉/၂၀၊သိမ္ျဖဴေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၇၃၈၈။

 • ေအဘီစီ(၆)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၄၀၃၀၂၁။

 • အမွတ္(၁၀)၊ ၁၂၂လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၇၃၈၈။

 • အမွတ္(၁၈၀)၊ ဖဆပလေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၀၂၆၆၉၃။

 • အမွတ္(၂၀)၊ အမဲသားေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၁၀၄၇၅၀။

 • အမွတ္(၃-၄)၊ အမဲေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၁၄၇၇၂၃။

 • အမွတ္(၈/၁၂)၊ အမဲေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၀၃၃၆၅။

 • အမွတ္(၁၉)၊ (၁၁၈)လမ္း၊ ေလွကားခြင္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၉၆၇၆၀။

 • အမွတ္(၂၄)၊ (၁၂၂)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၄၃၀၃၉၄၄၅။

 • အမွတ္(၁၁၅-၁၁၉)၊ ျမန္မာဂုဏ္ရည္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၀၃၃၆၅။

 • အမွတ္(၁၄၃)၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၁၈၇၀၈၂။

 • ဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၄၉၂၉၀၁၉၁။

 • သြပ္မိုးရံ(၅၅)၊ ဖဆပလေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၀၈၈၃၇။

 • ႐ံု(စ်)၊ ၄၃-၄၄၊ သိမ္ျဖဴေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၄၉၃၀၆၆၈၁၇။

 • အမွတ္(ဃ/၇၂)၊ အမဲေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၀၈၈၁၆။

 • အမွတ္(က/၄-၅-၆-၇-၈)၊ ဖဆပလ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၃၁၅၂၂။

 • အမွတ္(က/၁၄-၁၅-၁၆)၊ ဖဆပလ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၃၀၀၁။

 • အမွတ္(က/၅၃-၅၄-၅၅)၊ ဖဆပလ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၃၁၉၀။

 • အမွတ္(ခ/၄၁-၄၂)၊ ဖဆပလ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၆၃၉၂၅။

 • အမွတ္(၇၅)၊ ဖဆပလေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၈၆၁၂၂၈၅။

 • တိုက္(၆)၊ အခန္း(၄)၊ ဖဆပလေစ်းအနီး၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၈၆၁၀၄၃၇။

 • အမွတ္(၄၅-၄၆)၊ ဃ ႐ံု၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၄၉၂၆၆၅၉၀။

 • အမွတ္(၂)၊ ဖဆပလေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၂၀၃၁၇၈၉။

 • အမွတ္(၅)၊မႏၱေလးလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၈၆၁၂၂၈၅။

 • အမွတ္(၈/၁၂)၊ အမဲေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၈၆၁၂၂၈၅။

 • အမွတ္(၆)၊ အျပင္တန္း၊ ဖဆပလေစ်း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၀၇၁၈။

 • အမွတ္(၁၇)၊ (၁၀၁)လမ္း၊ ေျမညီ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၁၀၉၁၀၇။

 • အမွတ္(၁၂၆)၊ (၉၁)လမ္း၊ ေျမညီ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၃၂၂၁။

 • အမွတ္(၂၉)၊ (၁၂၃)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၈၈၀၅။

 • အမွတ္(၉၁)၊ ေက်ာင္းလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၄၇၈၉၈။

 • ကမာရြတ္ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၅)၊ ကြမ္းျခံေစ်းလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၁) ၅၂၆၅၈၂၊ ၅၂၄၁၀၃၊ ၀၉-၅၁၁ ၉၉၂၈၊ ၀၉-၅၁၁ ၂၆၆၅၊ ၀၉-၇၃၁ ၁၀၀၃၂၈။

 • ေက်ာက္တန္းျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၅၉)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၅၆) ၂၅၅၅၃၊ ၂၅၁၅၀၊ ၀၉-၇၃၉ ၀၃၇၄၉၊ ၀၉-၄၃၁ ၀၉၆၇၅၊ ၀၉-၅၀၄ ၆၈၃၄၊ ၀၉-၅၁၉ ၄၀၁၀။

 • တာေမြျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၈-ေအ)၊ နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္၊ UNDP နွင့္ ကန္သာယာေဆးရံုၾကား၊ တာေမြျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၁) ၅၄၂၈၂၃၊ ၅၄၈၄၀၉၊ ၄၃၀၁၂၃၊ ၀၉-၆၈-၁၈၇၈၇။

 • အမွတ္(၂၉)၊ (၁၆၄)လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- (၀၁)၅၄၉၇၆၅၊ (၀၁)၅၄၃၉၅၂၊ ၀၉-၅၁၈ ၁၆၃၇၊ ၀၉-၄၃၀ ၉၂၄၀၀

 • အမွတ္(၈၁၁)၊ ေဇယ်ာသုခလမ္း၊ ေမတၱာညႊန္႔ရပ္ကြက္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉-၅၀၃ ၆၂၇၃၊ ၀၉-၇၃၁ ၇၀၅၂၇

 • အမွတ္(၅ဝ)၊ (၁၃၇)လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ဝ၉ ၇၃၁ဝ၃၈၈၅။

 • အမွတ္(၆၀/၆၄)၊ (၁၃၄)လမ္း၊ ေျမညီ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၄၉၇၂၈။

 • အမွတ္(၄၆)၊ အ႐ိုးကုန္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၁၂၆၂၃၄။

 • အမွတ္(၅၄)၊ အ႐ိုးကုန္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၄၄၃၄၄။

 • အမွတ္(၆၉)၊ သတိပဌန္လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၈၅၁၆၇၁၄။

 • အမွတ္(၂၉)၊ ေက်ာက္ေရတြင္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၂၄၁၀၂၂။

 • အမွတ္(၁၂)၊ က်ားကြက္သစ္လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၉၇၄၂၂၇၁။

 • အမွတ္(၅၈)၊ သမၼာဒိဌိျဖတ္လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၄၃၁၉၉။

 • အမွတ္(၄၇)၊ သမၼာဒိဌိျဖတ္လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၁၁၂၅၄၉။

 • အမွတ္(ဠ-၇)၊ တာေမြေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၉၅၀၆၈။

 • အမွတ္(၂၅)၊ ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၈၆၂၀၉၈၂။

 • အမွတ္(၂၃)၊ ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်း၊ အေနာက္မ်က္ႏွာ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၀၂၉၉၃၉။

 • အမွတ္(၄၂၂)၊ ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်း၊ အေနာက္မ်က္ႏွာ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၈၆၁၄၄၁၆။

 • အမွတ္(၂၈)၊ ေစ်းေဟာင္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၇၉၀၃၀။

 • အမွတ္(၇၅၈)၊ မာလာႏြယ္လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၁၁၂၉၇ဝ။

 • အမွတ္(၁)၊အခန္း(၀၀၂)၊က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၂၁၀၃၄၃၃၈။

 • အမွတ္(၉၅/၉၆)၊ အာေသာကေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၂၁၀၆၄၁၄၃။

 • လမ္းက်ယ္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၉၅၀၉၆။

 • အမွတ္(၂၃/၂၄)၊အာေသာကေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၀၂၅၄၇၄။

 • အမွတ္(၄၂/၄၃)၊အာေသာကေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၀၂၈၅၂၆။

 • အမွတ္(၃၆)၊ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၃၅၄၀၀။

 • အမွတ္(၆၄)၊ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၂၉၃၇။

 • အမွတ္(၆)၊ ဦးလြန္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၁၉၉၆၅၂။

 • အမွတ္(၆၄)၊ သီတာလမ္း၊ သီတာလမ္း၊ ေျမညီ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၃၂၇၃၂။

 • အမွတ္(၂၄/က)၊ တာေမြေစ်းေဟာင္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၈၅၁၆၀၅၁။

 • အမွတ္(၂၃)၊ (၁၆၄)လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၄၆၇၅၆။

 • အမွတ္(၇၂/၇၃)၊အာေသာကေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၀၃၄၇၀၄။

 • အမွတ္(၈၆/၈၇)၊အာေသာကေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၁၃၈၀၃၃။

 • အမွတ္(၅၃)၊ ဦးလြန္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၉၃၂၈၃၃၆။

 • အမွတ္(၆၄)၊အာေသာကေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉ ၄၂ ၅၀၁၅၆၁၈။

 • အမွတ္(၃၃)၊က်ားကြက္သစ္လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၅၄၂၂၃။

 • အမွတ္(၇)၊ (၁၅၅)လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၁ ၅၄၉၄၃။

 • အမွတ္(၃၄)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၁၂၁၂၇။

 • အမွတ္(၂၆)၊ တာေမြေစ်းေဟာင္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၀၃၂၂၈၄။

 • အမွတ္(၁၉)၊ တာေမြေစ်းေဟာင္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၁၂၇၆၅၂။

 • အမွတ္(၃၈/၃၉)၊အာေသာကေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၁၁၉၀၇။

 • အမွတ္(၈၈/၈၉)၊အာေသာကေစ်း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၂၉၆၅၇။

 • အမွတ္(၈၄)၊ သတိပဌန္လမ္း၊အာေသာကေစ်းေ႐ွ႕၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၄၉၂၄၀၅၂၂။

 • အမွတ္(၈)၊ ၁၅၅လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၀၂၈၆၄၄။

 • အမွတ္(၀၀၆)၊ B/4၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၅၆၆၈၁။

 • အမွတ္(၈၄)၊ သတိပဌန္လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၈၂၅၄၇။

 • အမွတ္(၁၀)၊ ေျမညီထပ္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၃၉၄၀။

 • အမွတ္(၆၀၊၆၄)၊ ၁၃၄လမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၇၃၁၉၁၀၅၆။

 • အမွတ္(၂၉)၊ အ႐ိုးကုန္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉ ၅၁၇၃၉၉၃။

 • တ/ဒဂံုျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၆၇၉/က)၊ ပုဂံလမ္း၊ (၅၄)ရပ္ကြက္၊ တ/ဒဂံုျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - ၀၉-၇၃၀ ၁၄၇၃၀၊ ၀၉-၇၃၁၃ ၁၈၃၃၊ ၀၉-၇၃၁ ၅၀၅၈၅၊ ၀၉-၄၄၈၀ ၁၁၆၇၃။

 • အမွတ္(၁၀၇၉)၊သေရေခတၱရာလမ္း၊ (၆၅)ရပ္ကြက္၊ တ/ဒဂံုျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၁)၅၉၀၅၆၀၊ ၀၉-၇၃၀ ၇၃၈၀၀။

 • တ/ဥကၠလာျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၉၃၅)၊ သစၥာလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ တ/ဥကၠလာျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၁)၅၆၅၅၃၂၊ ၀၉-၅၁၈ ၂၈၁၅၊ ၀၉-၄၂၁ ၀၃ ၂၉၆၅။

 • အမွတ္(၅၁၉/က)၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ တ/ဥကၠလာျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၁)၅၇၇၈၀၁၊ ၀၉-၅၀၁ ၈၅၃၈၊ ၀၉-၇၃၀ ၀၀၈၁၄။

 • အမွတ္(၂၅၅)၊ ဓမၼရာဇာလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ တ/ဥကၠလာျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၁)၅၇၁၈၈၆၊ ၀၉-၅၀၃ ၀၈၇၁။

 • ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၉)၊ ပိေတာက္လမ္း၊ ယုဇနေစ်းရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း-(၀၁)၅၉၃၅၉၆၊ ၀၉-၅၂၀ ၂၅၅၀။

 • အခန္း(၀၀၂)၊ တိုက္(၁၀)၊ ေအ၀မ္းလမ္း၊ (၉၄)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉-၅၀၄၂ ၄၇၆၊ ၀၉-၇၃၀ ၂၂၄၁၈၊ ၀၉-၇၃၁ ၁၃၆၆၁။

 • ေဒါပံုျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၃၂၁)၊ ေအာင္ေမတၱာလမ္း၊ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း-(၀၁)၅၅၁၃၇၂၊ ၅၅၇၀၇၉၊ ၅၄၄၂၄၉၊ ၀၉-၉၁၉ ၀၀၇၄၊၀၉-၅၀၁ ၆၂၇၉၊ ၀၉-၉၁၉ ၀၃၀၁။

 • ပုဇြန္ေတာင္ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၂၄)၊ ဦး၀ိစာလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း-(၀၁)၂၉၄၁၁၀(Ext: ၃၄၁၊၂၀၉၊၂၁၀)၊ ၀၉-၈၆၂ ၇၄၈၀။

 • မဂၤလာဒံုျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၆၃)၊ သဇင္လမ္း၊ ေထာက္ၾကံ႔၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၆၀၀၁၇၀၊ ၀၉-၅၁၃ ၁၇၁၁၊ ၀၉-၅၁၃ ၁၇၂၂၊ ၀၉-၅၁၇ ၂၂၃၁။

 • အမွတ္(၁၆)၊ သေျပလမ္း၊ (၂/က)ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၆၃၅၁၂၁၊ ၆၃၅၂၂၁၊ ၀၉-၅၁၃ ၁၇၁၁၊ ၀၉-၅၁၃ ၁၇၂၂၊ ၀၉-၅၁၇ ၂၂၃၁။

 • အမွတ္(၂၂)၊ ျမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၆၃၆၆၃၆(Ext: ၃၄၄)၊ ၀၉-၇၃၁ ၃၀၉၄၅။

 • မရန္းကုန္းျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၃၃၃)၊ ကမာၻေအးေစ်းရပ္ကြက္၊ မရန္းကုန္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၆၅၁၉၂၈၊ ၀၉-၅၁၇၇၇၄၁။

 • မ/ဒဂံုျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၂၂)၊ ေအးျမသာယာလမ္း၊ (၃၂)ရပ္ကြက္၊ မ/ဒဂံုျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၅၈၆၄၃၁၊ ၀၉-၄၃၁ ၈၂၀၆၃။

 • အမွတ္(၂/၃/၄)၊ ရာဇသၾကၤန္လမ္း၊ (၅၁)ရပ္ကြက္၊ ၾကိဳးတံတားေစ်း၊ မ/ဒဂံုျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၅၈၃၅၅၄၊ ၀၉-၄၂၁ ၀၃ ၈၇၂၁။

 • မ/ဥကၠလာျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၂၁၈)၊ သုသီတာ(၁)လမ္း၊ (က)ရပ္ကြက္၊ မ/ဥကၠလာျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - ၀၉-၄၂၁ ၀၂ ၀၄၃၅။

 • အမွတ္(၈၆/၈၇)၊ ေခမာသီလမ္း၊ (စ်)ေစ်း၊ (စ်)ရပ္ကြက္၊ မ/ဥကၠလာျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - ၀၉-၅၁၇ ၁၈၄၇၊ ၀၉-၄၉၂၃ ၈၂၂၈ ။

 • ရန္ကင္းျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၆)၊ သစၥာလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၅၇၇၂၇၇၊ ၅၆၉၄၉၉၊ ၀၉-၅၁၃ ၇၄၉၉။

 • ေရႊေပါက္ကံျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၃၂)၊ ေညာင္ရမ္းလမ္း၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ ေရႊေပါက္ကံျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၆၉၅၈၈၃၊ ၀၉-၅၀၆ ၇၃၀၅၊ ၀၉-၄၉၂ ၈၅၄၂၄။

 • ေရႊျပည္သာျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၀၅၂)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၅/၆)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၆၁၀၆၂၄၊၆၁၀၇၆၂၊ ၀၉-၄၂၀၀ ၆၀၀၅၀၊ ၀၉-၄၂၁ ၀၉၄၄၇၆။

 • အမွတ္(၂)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၆၁၀၂၃၇၊ ၀၉-၅၀၁ ၅၃၃၉၊ ၀၉-၇၃၀ ၃၇၃၃၀။

 • လိႈင္ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၄၃)၊ အခန္း(၁၉)၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - ၀၉-၅၀၃ ၃၈၀၈၊ ၀၉-၄၅၀ ၀၁၅၅၄၄၊ ၀၉-၄၅၀ ၀၁၉၅၉၉၊ ၀၉-၇၃၀ ၆၀၄၅၉၊ ၀၉-၅၁၆ ၉၂၄၂။

 • အမွတ္(C/15,16)၊ လိႈင္ေစ်းၾကီးရပ္ကြက္၊ လိႈင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁)၅၁၆၀၇၄၊ ၇၀၆၇၃၉၊ ၀၉-၄၃၁ ၁၆၂၁၊၀၉-၅၁၆ ၀၉၉၂။

 • လိႈင္သာယာျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၃၉၀)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁)၆၄၅၃၄၆၊ ၆၄၅၂၆၉၊ ၀၉-၅၁၅ ၀၈၁၈၊ ၀၉-၅၀၈ ၂၅၅၅။

 • အမွတ္(၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆)၊ ရံု(ဂ)လမ္း၊ (၁)ေစ်းရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - ၀၉-၇၃၂ ၃၆၈၁၀၊ ၀၉-၅၄၁ ၆၃၅၇။

 • သကၤန္းကၽြန္းျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁)၊ ဦးစံေဖလမ္း၊ ဦးစံေဖရပ္ကြက္၊ သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁)၅၇၀၄၆၂၊၅၄၁၂၇၄၊ ၀၉-၇၃၀ ၄၇၆၅၄၊၀၉-၅၀၇ ၄၀၉၇။

 • အမွတ္(၂၀/ခ)၊တိုက္(၀၀၂)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁)၅၆၉၇၄၅၊ ၀၉-၅၁ ၄၂၄၄၈။

 • အလံုျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၄၆)၊ ငု၀ါလမ္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း-(၀၁)၂၂၃၅၃၁၊ ၀၉-၉၉-၂၅၃၄၀၊ ၀၉-၅၅-၅၇၇၉၉။

 • အမွတ္(၇၉)၊ ဆင္မင္းလမ္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း-(၀၁)၂၁၁၃၉၅၊ ၀၉-၇၃၀ ၂၅၀၀၅၊ ၀၉-၄၉၂ ၇၆၅၇၈၊ ၀၉-၈၆၁ ၉၈၀၈၊ ၀၉-၄၂၀ ၀၂၁၉၂၇။

 • အေရွ႕ဒဂံုျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(ထ/၂၅)၊ ရာဇဓိရာဇ္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း-(၀၁)၅၈၀၇၃၄၊၈၀၁၀၈၈၆၊ ၀၉-၅၁၀ ၃၃၈၅၊ ၀၉-၇၃၀ ၁၀၂၅၉။

 • အင္းစိန္ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၅၈၁)၊ ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္း၊ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း-(၀၁)၆၄၃၁၂၃၊ ၆၄၇၀၇၇၊ ၆၄၆၉၇၇၊ ၀၉-၅၀၉ ၁၆၀၇။

 • အမွတ္(၁၁)၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ ေစ်းကုန္း(ေနာက္)ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း-(၀၁)၆၄၃၇၀၁၊ ၆၄၁၆၉၃၊ ၆၄၆၂၁၄၊ ၀၉-၅၁၂ ၈၀၀၄။

 • အမွတ္(၂၄/၆၉)၊ (G-၂)ရံုလမ္း၊ အင္းစိန္ေစ်းၾကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း- ၀၉-၇၃၀ ၇၅၆၅၅၊ ၀၉-၇၃၁ ၄၆၃၇၃။

ကသာျမိဳ႔

 • ကသာျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  စူပါေကာ္ဖီမစ္ရံုး၊ အမွတ္(၁၂၀)၊ ျမ၀တီလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ကသာျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၅) ၂၅၃၇၅ (ရံုး)၊ ၂၅၆၇၅၊ ၀၉၆၈ ၀၆၆၉၇၊
  (၀၇၅) ၂၅၁၅၉ (တဆင့္)၊ (ဖက္စ္) (၀၇၅) ၂၅၀၇၆၊ ၂၅၀၇၇။

 • အမွတ္(၇၅/၇၆)၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ ကသာျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၅) ၂၅၁၇၈၊ ၂၅၈၉၂၊ ၀၉-၆၄ ၆၈၁၇၈။

 • အမွတ္(၂)၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ကသာျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၅) ၂၅၁၃၆၊ ၂၅၂၉၆၊ ၀၉-၆၄ ၆၈၃၆၈၊ ၀၉-၆၄၆၈၄၀၉။

ကေလးျမိဳ႔

 • ကေလးျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၂၂/၁)၊ နယ္ေျမ(၁)လမ္း၊ ခြာညိဳလမ္း၊ ေအာင္သစၥာရပ္ကြက္၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၂၁၉၅၂၊ ၂၁၂၇၁၊ ၀၉-၅၀-၇၃၅၀၆။

 • အမွတ္(၅၊၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေတာင္ဇလပ္၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၂၂၀၃၁၊ ၀၉-၆၄၇ ၂၅၀၃။

 • ေအာင္ေျမမာရ္ရပ္၊ ဘုရားၾကီးလမ္း၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၂၁၆၆၄၊ ၂၂၂၃၄(Ext:၂၄၅)၊ ၀၉-၆၄၇ ၂၁၉၅0။

 • အမွတ္(၈၊၅၃)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၂၁၆၈၄၊ ၂၁၃၆၀။

 • ေစာ္ဘြား(၁)ရပ္ကြက္၊ေစာ္ဘြားအင္းလမ္း၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၄၀၈၂၇။

 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တာဟန္းရပ္၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၂၁၃၂၃၊၂၁၉၆၂၊ ၂၁၉၅၅၊ ၀၉-၆၄၇ ၂၀၁၈၊ ၀၉-၄၇၁ ၄၁၈၆၈။

 • အမွတ္(၂၆၊၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၂၁၈၄၀၊ ၂၂၄၇၃။

 • အမွတ္(၆၊၁၈)၊ ေအာင္ေျမမာရ္ရပ္၊ ၾသဘာလမ္း၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၂၁၆၇၄၊ ၂၁၇၆၂၊ ၀၉-၄၉၂ ၄၁၃၈၀။

 • အမွတ္(၅၊၂)၊ တာဟန္းရပ္ကြက္၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၂၁၃၂၉၊ ၂၂၅၉၀၊ ၂၂၆၇၀၊ ၀၉-၆၄၇ ၂၅၉၀။

 • အမွတ္(၄/၃၈)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တပ္ဦးသီတာရပ္ကြက္၊ ကေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃) ၂၈၈၃၀၊ ၂၁၁၃၁၊ ၂၂၇၅၅၊ ၀၉-၄၇၀ ၈၀၄၁၇။

ေကာလင္းျမိဳ႕

 • ေကာလင္းျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(စ်/ဗ-၂၁)ေစ်းရံု(၁)အနီး၊ ေစ်းပတ္လမ္းႏွင့္(၈)လမ္းေထာင့္၊ ေကာလင္းျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၅) ၄၂၁၈၁၊ ၄၂၈၂၃၊ ၀၉-၄၇၀ ၇၆၃၅၇။

 • ေစ်းအေရွ႕၊ ေကာလင္းျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၅) ၄၂၁၇၆၊ ၀၉-၆၄၇ ၆၁၇၆။

 • အမွတ္(B-၂၀) ေစ်းအေရွ႕၊ ေကာလင္းျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၅) ၄၂၉၆၅၊ ၀၉-၄၇၀ ၇၇၂၆၀။

ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႔

 • ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  ကံ့ေကာ္စတုိး၊ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းေတာင္ဘက္၊ အဏၰ၀ါရပ္၊ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၉) ၅၁၃၆၉၊ (၀၅၉) ၅၁၇၄၅၊ ၅၁၄၄၇၊ ၅၁၇၈၉။

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕

 • ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၀)၊ ရံုးတက္လမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၄၃)၄၆၀၇၀၊ ၀၉-၄၉ ၆၅၀ ၃၀၃၊ ၀၉-၈၅ ၁၀၀ ၀၉။

 • အမွတ္(၇/၈)၊ စိုးရရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၄၃)၄၆၁၆၂၊ ၀၉-၄၉ ၆၅၀ ၅၀၀။

ၾကိဳ႔ပင္ေကာက္

 • ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၈)၊ ေစ်းအတြင္း၊ ေတာင္ပတ္လိပ္ျပာေထာင့္၊ ၾကိဳ႔ပင္ေကာက္။
  ဖုန္း - (၀၅၃) ၀၅၃၃၁၊ ၀၉-၅၃-၇၄၅၇၅။

က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔

 • က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၇)၊ ေစ်းတန္းေလးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၄) ၂၂၄၄၈ (ဖက္စ္) ၊ ၂၂၃၇၁၊ ၀၉၅၂ ၅၀၈၁၈။

 • ရပ္ကြက္(၃)၊ ေစ်းတန္းၾကီးလမ္း၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၄) ၂၁၉၄၉၊ ၂၂၃၂၀(ဖက္စ္)၊ ၀၉-၅၂ ၅၁၁၈၁၊ ၀၉-၅၂ ၅၂၈၇၀။

 • အမွတ္(၃၉)၊ ေနာင္လွ်န္းရပ္၊ ရပ္ကြက္(၁)၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၄) ၂၁၃၈၁၊ ၂၂၁၅၇၊ ၀၉-၅၂ ၅၀၈၃၅၊ ၀၉-၅၂ ၅၁၈၃၅။

 • အမွတ္(၁၂)၊ ပါလို႔(၁)လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၁)၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၄) ၂၁၁၅၀၊ ၀၉-၅၂ ၅၀၄၄၆၊ ၀၉-၅၂ ၅၀၄၄၅။

 • အမွတ္(၁)၊က်ိဳင္းလန္း(၁)လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၄) ၂၁၂၂၀၊ ၂၁၇၉၇၊ ၀၉-၅၁ ၄၄၇၃၇။

 • ရဲေဘာ္ေဟာင္း၊ တာခ်ီလိတ္လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၁)၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၄) ၂၂၈၂၁၊ ၀၉-၅၂ ၅၁၈၂၁။

 • အမွတ္(၃၂)၊ ေနာင္ခမ္းရပ္၊ ရပ္ကြက္(၃)၊ ျမိဳ႔မေစ်းအျပင္ဘက္-အခန္း(၂၈)၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၄) ၂၂၉၆၅၊ ၂၃၃၁၇။

 • အမွတ္(၅၁)၊ ေနာင္ခမ္းလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၃)၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၄) ၂၂၉၀၈၊ ၂၂၂၂၈၊ ၀၉-၅၂ ၅၁၀၅၃။

ကညြတ္ကြင္းျမိဳ႔

 • ကညႊန္႔ကြင့္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  ဆီနွင့္ ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ေစ်းအေနာက္တုိက္တန္း၊ ကညြတ္ကြင္းျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၄) ၅၀၂၃၉၊ ၅၀၄၇၀။

ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႔

 • ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  ေငြညီလာ ျဖန့္ခ်ီေရး၊ အမွတ္(၃၃)၊ ျမိဳ႔မလမ္း၊ ျမိဳ႔မရပ္ကြက္၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၂၆၅၀၆၁၊ ၂၆၅၀၇၁၊ ၀၉၈၅ ၉၁၉၆၁။

ေခ်ာက္ျမိဳ႔

 • ေခ်ာက္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၃၂)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အာရွရပ္ကြက္၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၆၁) ၂၁၆၅၄၊ ၀၉-၂၃-၀၅၈၀၅

စစ္ေတြျမိဳ႔

 • စစ္ေတြျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၅၀)၊ ေရႊသာလမ္း၊ ေက်းပင္ၾကီးရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၂၂၃၂၈၄၊ (၀၄၃) ၂၂၂၇၉၊ ၀၉-၈၅-၀၀၆၄၆။

ဆြာျမိဳ႕

 • ဆြာျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး လမ္းမၾကီး၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးစာတုိက္ေရွ႕၊ ဆြာျမိဳ႔။
  ပစၥည္းခ်၇မည့္ကားဂိတ္အမည္-ထက္လင္း၊ ေရႊေတာင္ဂိတ္။
  ဖုန္း - ၀၉-၅၀၆ ၁၉၅၄။

ေဇယ်၀တီျမိဳ႕

 • ေဇယ်၀တီျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  စူပါေတးသံသြင္း၊ ေဇယ်၀တီျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၄) ၄၀၅၆၇ (တဆင့္)။

ေညာင္တုန္းျမိဳ႕

 • ေညာင္တုန္းျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၄၀)၊ မိုးဟုတ္ဘရားလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၄၆)၂၀၂၄၉၊ ၀၉-၈၅၄၀၂၂၉။

တမူးျမိဳ႕

 • တမူးျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၂)စ်၀၀၄၊ အာရွလမ္း၊ ေစ်းတန္း(၁၂)၊ တမူးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃)၄၀၇၃၅၊ ၀၉-၆၄၇ ၈၀၈၁၊ ၀၉-၄၃၀ ၅၀၁၉၈။

 • သဟာရအနီး၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ တမူးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃)၄၀၇၇၅၊ ၄၀၉၂၅၊ ၀၉-၄၉၂ ၈၇၀၈၉။

 • ဆိုင္အမွတ္(C)ရံု၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၆၅၊ ၆၆(တမူးေစ်းအတြင္း)၊ တမူးျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၇၃)၄၀၇၂၉၊ ၀၉-၆၄၇ ၈၃၀၃။

 • အမွတ္(၄၃၃)၊ စံနကူးရပ္ကြက္(၄)၊ အေလာင္းဘုရားလမ္း၊ တမူးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃)၄၀၁၁၆၊ ၀၉-၆၄၇ ၂၉၂၆၊ ၀၉-၈၇၀ ၂၅၂၂။

 • အမွတ္(၂၈)၊ စံနကူးရပ္ကြက္(၇)၊ အေလာင္းဘုရားလမ္း၊ တမူးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၃)၄၀၂၁၉၊ ၄၀၀၅၈။

တပ္ကုန္း

 • တပ္ကုန္းျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၂၆၄)၊ ေစ်းအေရွ႕ေတာင္ဘက္၊ တပ္ကုန္းျမိဳ႔။
  ပစၥည္းခ်၇မည့္ကားဂိတ္အမည္-ေအာင္ေမတၱာ၊ ကိုသက္ဂိတ္၊ ေရႊေတာင္ဂိတ္။
  ဖုန္း - (၀၆၄)၄၀၂၃၃၊ ၀၉-၂၁၇ ၃၃၉၆။

ေတာင္ငူျမိဳ႔

 • ေတာင္ငူျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၇-၈)၊ (၂)ထပ္ေစ်း (ေအာက္)၊ သစၥာလမ္း၊ ေတာင္ငူျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၄) ၂၃၇၄၃၊ ၂၃၂၉၁။

 • သမာဓိကုန္စံုဆုိင္၊ အမွတ္(၁၂၆-က)၊ ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ (၁၇)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ငူျမိဳ႔။
  အမွတ္ (၁၆/၂၆၆)၊ ကန္လမ္း၊ ေအာင္မင္း (သံဆိုင္)ေရွ့၊ ေတာင္ငူျမိဳ႔။ (ရံုးခန္း)
  ဆိုင္- (၀၅၄)၂၃၁၆၂၊ ၂၃၆၇၈၊ ရုံး -(၀၅၄)၂၅၉၆၂၊ ၀၉-၅၃-၅၀၅၅၄

တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႔

 • တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁/၃၉)၊ ျမတ္ေလးလမ္း၊ ဆန္ဆုိင္း (ခ)ရပ္ကြက္၊ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၄) ၅၁၅၄၉၊ ၀၉၅၂ ၄၀၆၁၁။

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕

 • ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၂-က)၊ အေနာ္ရထာလမ္းနွင့္ မင္းေက်ာင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းလမ္း၊ နယ္ေျမ(၅)၊ ကန္ေအာက္ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၁) ၂၁၇၅၃၊ ၂၅၁၄၅၊ ၀၉-၅၂-၁၂၄၂၂၊ ဖက္(စ) - ၂၂၅၁၇။

ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႔

 • ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၂၂၂)၊ ေဆးရိုးတန္းလမ္း၊ ကံပုိင္ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၄၃) ၆၀၁၉၁၊ ၀၉၈၅ ၁၆၇၃၄ (ေတာင္ကုတ္)။
  အမွတ္(စ-၆၅/၆၆)၊ ဒြါရာ၀တီေစ်း၊ သံတဲြျမိဳ႔။ (ေစ်း)
  အမွတ္(၄၅)၊ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားလမ္း၊ သံတြဲၿမိဳ႕ (ရုံးခန္း) ဖုန္း-၀၉၈၅ ၁၅၈၀၁

ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႔

 • ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕ျဖန္႕ခ်ီေရး

  ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ အေနာက္ဘက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရႊၾကာအင္း(၂)၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၆၃) ၅၀၂၅၆၊ ၅၀၁၀၂၊ ၀၉-၅၃ ၃၃၅၁၄၊ ၀၉-၄၉ ၂၇၈၄၈၅။

ထား၀ယ္ျမိဳ႔

 • ထား၀ယ္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၃)၊ အာဇာနည္လမ္း၊ အေနာက္ရပ္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၉) ၂၁၅၅၁၊ ၂၂၀၇၈၊ ၂၁၈၀၀၊ ၂၃၀၄၂၊ ၀၉-၈၇-၄၁၄၄၃။

ပဲခူးၿမိဳ႕

 • ပဲခူးျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၇၂)၊ ေစ်းပုိင္း၊ လမ္း(၂၀)၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၅၂) ၂၁၄၅၀၊ ၀၉-၅၃-၀၁၁၈၈။

 • အမွတ္(၅၅)၊ ေစ်းပုိင္းေရွ့၊ ျမိဳ႔မေက်ာင္းလမ္း၊ (၁၉)လမ္းနွင့္ (၂၀)လမ္းၾကား၊ ပဲခူးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၂) ၂၂၀၆၃၊ (၀၅၂) ၂၃၉၀၀။

ပုသိမ္ျမိဳ

 • ပုသိမ္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၀)၊ ေစ်းရပ္တန္းလမ္း၊ ရ.ယ.က (၃) နယ္ေျမ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၄၂) ၂၅၇၀၀၊ ၂၁၉၃၈၊ ၂၅၈၀၄။

ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႔

 • ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၆/၇၉)၊ (၈)လမ္း၊ ေရႊခ်ီရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႔။
  ဖုန္း - ၀၉-၈၃-၀၁၀၅၂(၀၆၇) ၂၂၇၃၂၊ ၂၁၉၂၇၊ ၂၂၆၇၃၊ ၂၃၃၁၃။

 • အမွတ္ (၆/၁၈၃)၊ (၂)လမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ရန္ေအာင္ (၁)၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၆၇) ၂၄၁၇၆၊ ၀၉-၄၉၂၀၅၃၉၀။

ပခုကၠဴျမိဳ႔

 • ပခုကၠဴျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၈၀)၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ သီရိလမ္းနွင့္ အေသာကလမ္းေထာင့္၊ ပခုကၠဴျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၆၂) ၂၂၅၅၄ (တဆင့္)၊ ၂၉၁၄၀၊ ၂၂၆၄၃၊ ၀၉-၂၀-၁၈၇၁၄။

ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႔

 • ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  သိၾကားမင္း၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းလမ္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႔။
  (၀၆၄) ၄၉၂၈၇၊ ၀၉ ၂၂၀ ၁၅၅၂၊ ၀၉-၂၁၇-၃၃၇၇

 • ေက်ာက္တုိင္ကြင္း ေတာင္ဘက္ ဂံ်ဳဆုိင္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႔။
  ပစၥည္းခ်၇မည့္ကားဂိတ္အမည္-ေအာင္သစၥာ၊ ေရႊေတာင္ဂိတ္။
  ဖုန္း - (၀၆၄)၄၉၂၂၀၊ ၄၉၈၈၇။

 • အမွတ္(၅၀) န၀ေဒးလမ္း၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႔။
  ပစၥည္းခ်၇မည့္ကားဂိတ္အမည္-ေအာင္သစၥာ၊ ေရႊေတာင္ဂိတ္။
  ဖုန္း - (၀၆၄)၄၉၁၈၃၊ ၄၉၄၀၈။

 • အမွတ္(၂၂၇) ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႔။
  ပစၥည္းခ်၇မည့္ကားဂိတ္အမည္-ေအာင္သစၥာ၊ ေရႊေတာင္ဂိတ္။
  ဖုန္း - ၀၉-၂၂၂ ၈၂၄၀။

ျပည္ျမိဳ႕

 • ျပည္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၃၃၃)၊ ကုန္သည္လမ္း နွင့္ ေဆြးေႏြးဘုရားလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာင္းၾကီးအုိးတန္းရပ္ကြက္၊ ျပည္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၃) ၂၂၉၁၄၊ ၂၅၂၂၇၊ ၂၆၅၁၉၀၉၅-၃၁၂၅၁၇၊ ၀၉-၅၃-၄၁၃၉၉။
  အမွတ္(၃၀)၊ ဆြန္းေလာင္းရံုအေနာက္ဘက္၊ အိုးဘုိ (၆)လမ္း၊ မေကြးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၆၃) ၂၅၈၄၈၊ ၂၅၁၈၃၊ ၀၉-၅၃-၇၄၄၉၉။

ျဖဴးျမိဳ႕

 • ျဖဴးျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  လပ္ကီးစတုိး၊ ျဖဴးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၄) ၄၀၃၂၃၊ ၄၀၁၀၁၊ ၄၀၂၃၄၊ ၀၉-၅၀-၇၇၇၉၅။

ဖ်ာပံုၿမိဳ႕

 • ဖ်ာပံုျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၃၂)၊ ပထမလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕႔။ (ဆုိင္)
  အမွတ္(၇၆)၊ (၉)လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဖ်ာပံုျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၄၅) ၄၀၂၄၈၊ ၀၉-၈၅-၉၁၇၃၄၊ ၀၄၅-၄၀၀၄၁ (အိမ္)။

ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕

 • ဗန္းေမာ္ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၆၃) အလယ္ရပ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၅၀၆၀၁၊ ၅၀၁၄၀၊ ၀၉-၉၀ ၅၈၆၈၈။

 • အမွတ္(၁၃၆)၊ ေဗာဓိလမ္း၊ မင္းကုန္းရပ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၅၀၂၂၃၊ ၅၀၂၂၄၊ ၅၁၁၄၃၊ ၀၉-၆၄၂ ၂၂၀၁။

 • မက(၉၈)၊ မင္းကုန္းရပ္၊ စာတုိက္လမ္း၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၅၀၁၅၄၊ ၅၀၁၅၅။

 • အမွတ္(၉၉)၊ အလယ္ရပ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၅၀၃၉၀၊ ၅၀၀၃၅၊ ၀၉-၄၇၀ ၁၈၆၇၆။

 • ေရႊမန္းစတိုး၊ မင္းကုန္းရပ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၅၀၁၈၁၊ ၅၁၁၈၈။

ဘားအံျမိဳ႕

 • ဘားအံျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  ေရႊဖားစည္မုန့္ဆုိင္၊ အ.ထ.က(၁)ေက်ာင္းလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ဘားအံျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၈)၂၁၀၉၀၊ ၂၁၄၇၄၊ ၀၉-၈၇-၃၀၅၅၈၊ ၀၉-၅၆-၆၁၈၀၀။
  အမွတ္(၉၈)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ ႏွင့္ နတ္ရွင္ေနာင္လမ္းေထာင့္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕။
  ၁၀၁ (အိတ္ခ်ိန္း) ၁၂၊ ၆၆- ၀၈၇-၃၀၉၁၄၂၁

ျမိတ္ျမိဳ႔

 • ျမိတ္ျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ဗဟုိလမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ ျမိတ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၁) ၂၀၀၁၀၀၊ ၂၀၀၂၁၁၊ (၀၅၉) ၄၁၆၉၅၊ ၄၂၂၉၅
  ဆိုင္အမွတ္(၂၄)၊ (၄)ထပ္၊ မဂၤလာေစ်း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
  ဖုန္း-၀၉-၈၅-၅၀၇၄၆၊ ၀၉-၈၇-၆၁၉၉၇။

 • ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ဆိတ္ငယ္ရပ္၊ ျမိတ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၉)၄၁၈၆၆၊ ၄၁၃၆၅။

 • အမွတ္(၁)၊ ဆိုင္အမွတ္ (၂၁၊ ၂၂)၊ ကံဖ်ားရပ္၊ ျမိတ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၉) ၄၂၀၇၁။

 • အမွတ္(၈၈/၉၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိတ္ငယ္ရပ္၊ ျမိတ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၉) ၄၁၈၆၄၊ ၀၉-၅၆-၄၁၂၄၂၊ ၀၉-၅၃-၇၀၃၃၅။

မင္းဘူးၿမိဳ႕

 • မင္းဘူးျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  ေရႊေရာင္ေျမစတုိး၊ အမွတ္ (၉)၊ ေစ်းလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၆၅) ၂၁၁၄၅၊ ၂၁၃၇၂၊ ၂၁၃၆၉၊ ၂၁၄၀၅။၀၉ ၅၃ ၄၂၇၅၀၊ ၀၉၅၀ ၁၆၀၉၁။
  (၀၆၃) ၂၂၁၅၅ (ကုိမ်ိုး၀င္း)၊ ၀၉၅၀ ၂၂၁၃၅။

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔

 • ေမာ္လျမိဳင္ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၇၅/က)၊ တုိးခ်ဲ႔ကမ္းနားလမ္း၊ ေစ်းၾကီးအေနာက္၊ ဖက္တန္းရပ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၂၆၇၅၅၊ ၂၇၀၂၁၊ ၂၇၄၅၄၊ ၀၉-၅၃ ၂၂၃၆၇(MMG)၊ ၀၉-၅၃ ၂၂၀၀၈(NS)၊ ၀၉-၈၇-၀၂၀၀၈၊ ၀၉-၅၇-၂၆၇၅၅၊ ၂၇၀၂၁။

 • အမွတ္(၁၃၇)၊ က်ိဳကၡမီလမ္း၊ ေစ်းခ်ိဳဆန္တန္းရပ္ကြက္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၂၇၄၈၂၊ ၂၇၃၁၆၊ ၂၆၇၀၈၊ ၀၉-၅၃ ၂၃၀၄၄။

 • အမွတ္(၆၉)၊ ဖက္တန္းရပ္၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၂၁၈၅၂၊ ၂၃၁၈၉၊ ၀၉-၈၇၀ ၂၄၃၄၊ ၀၉-၄၉၂ ၆၉၀၈၈၊ ၀၉-၈၀ ၂၁၃၀၊ ။

 • အမွတ္(၆/ခ)၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ရတနာထြန္းပြဲရံု၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၂၅၃၉၈၊ ၂၅၇၂၂(Ext:၃၄၆)၊ ၂၅၇၁၈၊ ၀၉-၅၃ ၂၁၃၉၄၊ ၀၉-၈၇၀ ၂၆၉၀။

 • အမွတ္(၁၉၇/ခ)၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ ေရႊေတာင္ရပ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၂၂၇၅၆၊ ၂၅၀၈၅၊ ၂၄၂၈၃၊၀၉-၄၉၈၀ ၄၄၁၆။

 • အမွတ္(၃၂)၊ ပုလဲလမ္း၊ ရတနာထြန္းပြဲရံု၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၂၅၇၂၂(Ext:၃၂၁)၊ ၂၅၇၃၀၊ ၂၅၃၃၄၊ ၀၉-၄၉၂ ၆၉၁၈၈။

 • အမွတ္(ဃ(၁/၂/၃))၊ ျမသီတာေစ်း(အျပင္တန္း)၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၅၀၀၉၃။

 • အမွတ္(၁၃၅)၊ ေမာ္သံလမ္း၊ လမ္းမၾကီး၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၇၀၀၈၄၊ ၇၀၃၁၄၊ ၀၉-၈၇၀ ၃၈၃၃။

 • အမွတ္(မ/၁၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊ က်ိဳကၡမီျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၇၅၁၂၇။

 • အမွတ္(၅)၊ ေရႊသဇင္အိမ္ရာ၊ ေစ်းခ်ိဳစည္ပင္ကား၀င္း၊ ေစ်းခ်ိဳရပ္ကြက္၊ န၀ရတ္လမ္းထိပ္၊ ရတနာလမ္းထိပ္၊ ရတနာထြန္းပြဲရံုတန္း၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၂၅၇၂၂(Ext:၅၂၁)၊ ၀၉-၈၇၀ ၁၇၅၆။

မႏၱေလးၿမိဳ႕

 • မႏ ၱေလးျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၆၅)၊ ၂၉လမ္း၊ ၈၂လမ္းနွင့္ ၈၃လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕႔။
  ဖုန္း - (၀၂)၃၃၈၀၆၊ ၃၆၈၅၅၊ ၃၆၇၉၀၊ ၀၉-၆၉-၇၁၂၇၇၊ ၀၉-၂၀-၂၀၂၇၀။

 • ေရႊကၽြန္းလွမန္းကားဂိတ္၊ ကပ္ေက်ာ္ဘုရားေတာင္ဘက္၊ မႏ ၱေလးျမိဳ႕။
  ဦးသိန္းတန္ ဂိတ္မႈး(၀၉-၂၀၂၆၅၄၉)။
  ဖုန္း - (၀၇၅) ၅၉၀၉၉၊ ၅၉၁၄၉။

 • (၂၁)ေက်ာင္းေဘးလမ္း၊ နဂါးရံုဘုရား ေျမာက္ဘက္၊ ေလးျမိဳ႕။
  ဖုန္း - ၀၉-၉၁ ၀၀ ၈၃၄၆၊ ၀၉-၆၈၀၂၅၄၆။

 • ကိုေက်ာ္၀င္း+မ၀င္း၀င္းမာ(ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး)၊ ေရႊကူျမိဳ႕။
  ကိုေက်ာ္မ်ိဳး လွည္းေခါင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕(၀၉-၂၀၃၄၆၇၁)။ ဖုန္း - (၀၇၄) ၅၂၁၅၅၊ ၅၂၁၂၂။

 • ဆိုင္အမွတ္(၁၈-၂၁)၊ ရပ္ကြက္အမွတ္(၂)၊ ျမိဳ႕မေစ်း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕။
  ဦးဖိုးနီ လွည္းေခါင္း၊ ထင္း၀င္းဆိပ္ကမ္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕(၀၉-၉၁ ၀၅၁၂၄၉)။
  ဖုန္း -(၀၇၅)၆၀၀၉၀၊ ၆၀၀၉၀၊ ၀၉-၄၉၂ ၂၉၂၃၉။

 • အမွတ္(၈၆)လမ္း၊ (၃၂/၃၃)ၾကား၊ ေရႊစင္ဂိတ္၊မႏၱေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - ၀၉-၂၀ ၂၀ ၈၉၅၊ ၀၉-၄၇၀ ၆၀ ၅၅၇၊ ၀၉-၆၈ ၀၄၅ ၁၇၊ ၀၉-၄၇၀ ၆၀ ၅၅၇။

 • ရတနာမန္းကားဂိတ္၊ ၈၆လမ္း၊ ၃၈/၃၉ ၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ႔။
  ဦး၀င္းညႊန္႔(၀၂-၆၃၁၀၉၊ ၀၉-၂၀ ၂၂၅၇၄)
  ဖုန္း - ၀၉-၆၄ ၆၆၃၆၉။

 • (၂၉/၃၀)ၾကား၊ (၈၇/၈၈)ၾကား၊ ဓမၼေစတီလမ္းသြယ္၊ ေရႊျမင့္မိုရ္ကားဂိတ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - ၀၉-၄၇၀ ၆၀၅၈၀။

 • (၃၅)လမ္း၊ ၈၉/၉၀ၾကား၊ ေဒး၀င္း ရ၀တရံုးေရွ႕၊ မႏၱေလးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၂)၆၄၅၇၅၊ ၃၄၉၂၈။

မိတီၳလာျမိဳ႔

 • မိတီၳလာရုံးခြဲ

  အမွတ္(၂၀)၊ ပတၱျမားလမ္း၊ လြတ္လပ္ေရးပန္းျခံလမ္း၊ ျမိဳ႔မ(၄)ဆုိင္တန္းရပ္၊ မိတီၳလာျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၆၄) ၂၄၁၄၈၊ ၀၉၂၀ ၁၈၇၅၄။
  အကြက္အမွတ္-၉(ခ/၁)၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕။ ဖုန္း-(၀၆၄) ၂၄၂၂၂၊ ၂၆၀၈၇။

ျမင္းျခံျမိဳ႕

 • ျမင္းျခံျမိဳ႕ျဖန္႕ခ်ီေရး

  (၁)လမ္း၊ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ ျမင္းျခံျမိဳ႔။
  ဖုန္း (၀၆၂)၂၂၉၄၁၁။

ေျမာင္းျမျမိဳ႕

 • ေျမာင္းျမျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၆၄)၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စံျပမုန္႔တိုက္၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၄၂)၇၀၀၈၇၊ ၇၀၀၈၈၊ ၀၉-၈၅၇ ၅၈၂၉။

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕

 • ျမစ္ၾကီးနားျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၁၄/ ၁၁၅)၊ စည္ပင္သာယာလမ္း၊ ယုဇနရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔။
  တ/ဆ - အမွတ္ (၃၂)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔။ ဖုန္း - (၀၇၄) ၂၆၄၀၉၊ ၂၄၁၃၉၊ ၂၆၁၆၆ (ျမစ္ႀကီးနား)
  ၀၉-၉၀-၄၅၃၁၀၊ ၀၉-၂၄-၀၁၆၅၇၊ ၀၉-၂၄-၀၁၆၅၈၊ (၀၇၄) ၅၀၈၅၅ (ဗန္းေမာ္)။

 • အမွတ္(၂၉)၊ ဘူတာတုိက္တန္း ေအာင္နန္းရပ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၂၂၇၉၆၊ ၀၉-၂၄၀ ၀၂၃၉။

 • အမွတ္(၃၇)၊ မင္းရပ္ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ စိမ္းျမဧရာလမ္းေထာင့္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၂၁၃၆၆၊ ၂၈၀၇၅၊ ၀၉-၆၄၂ ၉၀၈၈။

 • အမွတ္(၃၁)၊ မင္းရပ္ရပ္ကြက္၊ သမာဓိလမ္း၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၂၂၇၁၁၊ ၂၃၂၇၂၊ ၀၉-၆၄၀ ၀၂၀၂။

 • ရွမ္းစုေျမာက္ရပ္ကြက္၊ BOC အနီး၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၂၀၂၃၈၊ ၂၃၆၈၇၊ ၀၉- ၉၀ ၃၁၈၅၈၊ ၀၉-၂၄၀ ၀၆၉၂။

 • ရွမ္းစုေတာင္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၂၃၉၄၅၊ ၂၀၀၆၄၊ ၂၁၅၉၂။

 • အမွတ္(၄)၊ မင္းရပ္ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၇၄)၂၈၀၉၂၊ ၂၈၀၉၃၊ ၂၀၈၅၆၊ ၀၉-၂၄၀ ၁၂၈၁။

မံုရြာျမိဳ႕

 • မံုရြာျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁)၊ ဆူးေလရပ္ကြက္၊ ဘူတာလမ္းနွင့္ ေပပင္ေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ မံုရြာျမိဳ႕။
  ဖုန္း - ၀၉-၅၂-၆၁၀၁၁၊ (၀၇၁) ၂၂၀၇၉၊ ၂၃၉၄၄။

ရမည္းသင္းျမိဳ႕

 • ရမည္းသင္းျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(လ/၅၉)၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး လမ္းမၾကီး၊ ရမည္းသင္းျမိဳ႔။
  ပစၥည္းခ်၇မည့္ကားဂိတ္အမည္-ေအာင္သစၥာ၊ ေရႊေတာင္ဂိတ္။
  ဖုန္း - (၀၆၄)၄၀၂၃၃၊ ၀၉-၂၁၇ ၃၃၉၆။

ေရးျမိဳ႕

 • ေရးျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၅)၊ က်ံဳးပတ္လမ္း၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊ ေရးျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၅၀၃၅၁၊ ၀၉-၄၉၂ ၇၇၄၇၁။

သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕

 • သံျဖဴဇရပ္ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(မ/၁၁)၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၅၇)၂၅၃၉၈၊ ၂၅၇၂၂(Ext:346)၊ ၂၅၇၁၈၊ ၀၉-၅၃ ၂၁၃၉၄၊ ၀၉-၈၇၀ ၂၆၉၀။

လားရိွုးျမိဳ႔

 • လားရႈိးျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၉)၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ရဲေဘာ္လမ္း၊ ေအာင္တံခြန္တည္းခိုခန္းအနီး၊ လားရိွုးျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၂) ၂၂၆၈၉၊ ၃၁၀၅၂၊ ၀၉-၅၂-၆၁၀၂၂။

လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႔

 • လြိဳင္ေကာ္ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္ - စ်/၃၄၊ ဇီဇ၀ါလမ္း၊ ေစ်းပုိင္းရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၃) ၂၂၁၆၀၊ ၀၉-၅၀-၁၀၄၆၃။

 • အမွတ္ (၈၈)၊ တံခြြန္လမ္း၊ ေဒါတမရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၂၂၄၈၊ ၀၉-၅၄-၃၃၈၈၈။

 • အမွတ္(၁၁၇)၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၅၅၄။

 • အမွတ္(၄၄)၊ ပေဒသာလမ္း၊ ေစ်းပုိင္းရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၁၈၂။

 • အမွတ္(၅၈) (က) ေစ်းပုိင္းရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၂၃၀၊ ၂၁၇၆၆။

 • အမွတ္(၄၆)၊ ေရႊေတာင္လမ္း၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၂၅၂၊ ၀၉-၅၆၀ ၀၈၆၂။

 • အမွတ္(စ်)၊ ၁-၂-၃-၄၊ သီရိမဂၤေစ်း၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၆၇၆၊ ၀၉-၅၆၀ ၀၆၇၆။

 • သီရိမဂၤလာေစ်းအတြင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၄၄၀၊ ၀၉-၅၆၀ ၀၄၄၁။

 • သီရိမဂၤလာေစ်းအတြင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၆၈၉၊ ၀၉-၅၆၀ ၀၆၈၉။

 • အမွတ္(ဆ)၊ ၁-၂-၃-၄၊ သီရိမဂၤေစ်း၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၉၃၅၊ ၀၉-၅၆၀ ၀၁၁၉။

 • အမွတ္(၈၁) (က)၊ ေရႊေတာင္လမ္း၊ ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၆၃၃၊ ၂၁၉၂၁။

 • ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၈၃)၂၁၁၈၅၊ ၂၁၅၄၀၊ ၀၉-၅၆၀ ၀၇၀၂။

 • မိုးျဗဲရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။
  ဖုန္း - ၀၉-၄၉၄ ၀၀ ၂၀၉။

လက္ပံတန္းျမိဳ႔

 • လက္ပန္းတန္းျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  ဦးသန္းေအာင္ ဆန္နွင့္ပဲေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အမွတ္(၄)၊ (၁)လမ္းေတာင္ပုိင္း၊ လက္ပံတန္းျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၅၃) ၃၂၀၈၅၊ ၃၂၄၀၈၊ ၀၉-၅၃-၆၀၆၆၉

လပြတၱာျမိဳ႔

 • လပြတၱာျမိဳ႔ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၅၇)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ လပြတၱာျမိဳ႔။
  ဖုန္း - (၀၄၂) ၈၀၃၇၈၊ (၀၁) ၂၄၉၀၃၂၊ တဆင့္ - ၂၀၀၂၆၀။

ဟသၤာတျမိဳ႕

 • ဟသၤာတျမိဳ႕ျဖန္႔ခ်ီေရး

  အမွတ္(၁၆၆)၊ ဦး၀ိစာရလမ္း၊ ပတၱျမားရပ္ကြက္၊ ဟသၤာတျမိဳ႔။
  ဖုန္း - ၀၄၄ ၂၂၂၀၇၊ ၂၂၅၂၅၊ ၂၂၅၂၆၊ ၀၉-၈၅-၈၀၁၁၂။

ေအာင္လံျမိဳ႕

 • ေအာင္လံျမိဳ႕ျဖန္႕ခ်ီေရး

  (၁၃/၁၄)လမ္းၾကား လမ္းမေတာ္လမ္း၊ တေယာကုန္းရပ္ကြက္၊ ေအာင္လံျမိဳ႕။
  ဖုန္း - (၀၆၉) ၂၀၀၁၅၅၊ ၀၉-၅၃ ၃၀၇၇၂၊ ၀၉-၄၉ ၁၅၀၀၀၆၊ ၀၉-၅၃ ၃၁၂၂၃။