စူပါကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ား

winner programme picture see more>> Supercoffeemix_academy
title
No Position Gender
1

Application Developer (Andriod)

ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ (သို႕) သက္ဆုိင္ရာဒီပလုိမာ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ Android ပိုင္းဆိုင္ရာ Certificate (သို႕) Diploma ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ Mobile Application မ်ားကြ်မ္းက်င္စြာေရးသားႏုိင္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္တက္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္၍ အဖြဲ႕ႏွင့္ညီညႊတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ အဂၤလိပ္စာ သင့္တင့္စြာေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။
M/F
2

Networking Enginner (Linux)

ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ (သို႕) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ Networking ပိုင္းဆိုင္ရာ Certificate (သို႕) Diploma ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး(၁)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။ Networking, Cabling, Linux, Network Security, Firewall ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္သူုျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္တက္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္၍ အဖြဲ႕ႏွင့္ညီညႊတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
M/F
3

Web Developer

ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ (သို႕) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာဒီပလိုမာရရွိသူျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး(၁)ႏွစ္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္တက္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္၍ အဖြဲ႕ႏွင့္ညီညႊတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
M/F
4

Architect

B.Arch (သို႕) B.E(Civil) (သို႕) သက္ဆုိင္ရာဒီပလုိမာရရွိသူျဖစ္ရမည္။ Auto CAD 2D/3D, 3Ds Max,Rendering Software မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအနည္းဆံုး(၃)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
M/F
5

Senior Accountant

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ စာရင္းကုိင္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဘြဲ႕ (M.Com) ရရွိသူ (သို႕) CPA ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။ Microsoft Word, Excel ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ လုပ္န္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
F
6

Assistant Accountant

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ စာရင္းကိုင္နွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိသူ (သုိ႕) L.C.C.I (Level III) ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ Microsoft Word, Excel ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး UPS software and Peachtree Software အသံုးျပဳႏိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။
M/F
7

Receptionist

တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရွိသူျဖစ္ရမည္။ ရုပ္ရည္သန္႕ျပန္႕ေခ်ာေမာသူျဖစ္ရမည္။ စကားေျပာခ်ိဳသာ၍ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္သူျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ား ဦးစားေပးမည္။
M/F
8

Office Staff

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိသူျဖစ္ရမည္။ ရုပ္ရည္သန္႕ျပန္ေခ်ာေမာသူျဖစ္ရမည္။ နယ္ခရီးသြားလာႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
M/F
9

Driver

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိုကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္နုိင္ရမည္။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္း အနည္းဆံုး(၁)ႏွစ္ ရွိရမည္။ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ အနီ/အနက္ရရွိသူႏွင့္ ေအာ္တိုဂီယာႏွင့္ Manual ဂီယာကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းနွင္နုိင္သူဦးစားေပးမည္။ အသက္(၂၅ မွ ၅၅) ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
M/F
10

Driver

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိုကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္နုိင္ရမည္။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္း အနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ ရွိရမည္။ ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္အနီ/အနက္ရရွိသူႏွင့္ ေအာ္တိုဂီယာႏွင့္ Manual ဂီယာကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းနွင္နုိင္သူဦးစားေပးမည္။ အသက္ (၂၅ မွ ၅၅) ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရမည္။ အဂၤလိပ္စကားအသင့္အတင့္ေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။ တရုတ္စကား အသင့္အတင့္ ေျပာဆိုႏိုင္ပါက ဦးစားေပးမည္။ ဧည့္သည္ေလဆိပ္အၾကိဳအပို႔လုပ္ႏိုင္ရမည္။ ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္ ရွိရမည္။
M
11

Translator(English)

တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရရွိသူျဖစ္ရမည္။ အသက္(၃၀)ေအာက္ျဖစ္ရမည္။ English 4 skills ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
M/F
12

ကြန္ျပဴတာစာစီစာရိုက္ (DTP)

တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ Microsoft Word /Excel / Adobe Pagemaker ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္စာစီစာရိုက္(အထူး)ကၽြမ္းက်င္စြာ ရိုက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
M/F
( စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာနွင့္အတူ သံုးလအတြင္းရိုက္ထားေသာဓာတ္ပံု(၂)ပံု လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း ေထာက္ခံစာမ်ား ပူးတြဲ၍ 15.1.2013 ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထားျပီး hr.ssl1002@gmail.com (or) Hla Hla Pa Pa Development Co.,Ltd အမွတ္ (၁၀၀၂)၊ Sakura Tower ၊ (၃၃၉) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ သို႔ ေပးပို့ို့ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ )